Skip navigation and go to main content
CONTACT US

Avadi Campus
#8, Prakasam Street, Bakthavachalapuram,
Avadi, Chennai 600054
Phone: +91 9380217774 / +91 9444407774

Map:


Melpakkam Campus
#4/144 Panchayat Road,
Melpakkam, Chennai 600 077
Phone: +91 9380217774 / +91 9444407774

Map:


Vepampet Campus
Gethsemanae Prayer Center.
# 57,58, Srinivasa nagar,
Kandhankolai, Vepampattu.
Phone: +91 9380217774 / +91 9444407774

Map: